gemSpec_eGK_ObjSys_G2_1

Spezifikation der elektronischen Gesundheitskarte eGK-Objektsystem G2.1