gemSpec_eGK_ObjSys

Spezifikation der elektronischen Gesundheitskarte eGK-Objektsystem